Directive

Directive Para

१.१ परिभाषाहरु (Introduction)
१.२ निर्देशिकाको प्रस्तुती र यसको स्थान
१.३ प्राथमिकता सम्बन्धी ब्यबस्थाहरु
१.४ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :
२.१ परिभाषाहरु (Definitions)
दफा २ (क) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति
दफा २(ख) अधिकृत
दफा २(ग) अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी
दफा २(घ) अवकाश कोष
दफा २(ङ) अवकाश भुक्तानी
दफा २(च) अवकाश योगदान रकम
दफा २(छ) असक्षम व्यक्ति
दफा २(ज) आय
दफा २(ज१) आकस्मिक लाभ
दफा २(झ) आय वर्ष
दफा २(ञ) उपहार
दफा २(ट) ऋण दायित्व
दफा २(ठ) ऋण दाबी
दफा २(ड) कम्पनी
दफा २(ढ) कर
दफा २(ण) कर कट्टी हुने व्यक्ति
दफा २(त) कर निर्धारण
दफा २(त१) कारोबार
दफा २(थ) गैर बासिन्दा व्यक्ति
दफा २(द) गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति
दफा २(ध) छुट पाउने संस्था
दफा २(न) ट्रष्ट
दफा २(प) ट्रष्टी
दफा २(फ) दीर्घकालीन करार
दफा २(ब) नातेदार
दफा २(भ) निकाय (इन्टिटी)
दफा २(म) निकायमा रहेको हित
दफा २(य) निसर्ग
दफा २(र) निहित स्वामित्व
दफा २(ल) पट्टा
दफा २(व) प्राकृतिक व्यक्ति
दफा २(श) प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी
दफा २(ष) बजार मूल्य
दफा २(स) भाडा
दफा २(ह) भुक्तानी
दफा २(क्ष) मुनाफाको वितरण
दफा २(त्र) यूनिट ट्रष्ट
दफा २(ज्ञ) रोजगारी
दफा २(क क) रोयल्टी
दफा २(क ख) लगानी
दफा २(क ग) लगानी वीमा
दफा २(क घ) लाभांश
दफा २(क ङ) वासिन्दा व्यक्ति
दफा २(क च) व्यक्ति
दफा २(क छ) व्यवस्थापक
दफा २(क ज) व्यवसाय
दफा २(क झ) व्याज
दफा २(क ञ) व्यापारिक मौज्दात
दफा २(क ट) व्यवसायिक सम्पत्ति
दफा २(क ठ) वितरण
दफा २(क ठ१) विधुतीय माध्यम
दफा २(क ड) विदेश पठाएको आय
दफा २(क ढ) विदेशी आयकर
दफा २(क ण) विदेशी स्थायी संस्थापन
दफा २(क त) “विभाग”
दफा २(क थ) वैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्ति
दफा २(क द) स्थायी संस्थापन
दफा २(क ध) सम्पत्ति
दफा २(क न१) समायोजित करयोग्य आय
दफा २(क प) साझेदारी
दफा २(क फ) सामान्य वीमा
दफा २(क ब) सामान्य व्याज दर
दफा २(क भ) स्वीकृत अवकाश कोष
दफा २(क म) सेवा शुल्क
दफा २(क य) शेयरवाला
दफा २(क र) ह्रासयोग्य सम्पत्ति
दफा २(क ल) हिताधिकारी
दफा २(क व) तोकिएको वा तोकिएबमोजिम
३.१ आय, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानीको श्रोत
३.२ आय, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानीको श्रोत
३.३ आय, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानीको स्रोत नेपाल मानिने अबस्था
३.४ आयको स्रोत नेपाल नमानिने 
परिच्छेद - ४ आकस्मिक लाभकर गणना, कट्टी र दाखिला सम्बन्धमा
४.१ करको आधार तथा आयका शिर्षकहरु (Tax Base and Income Heads)
४.२ कर लगाउने आधार (४.२.१)
४.२ कर लगाउने आधार (४.२.२)
४.३ करयोग्य आय तथा आयका शीर्षकहरुको वर्गीकरण
४.४ कुल आय (कारोवार) र आयको गणना
४.५ छुट हुने रकम र अन्य छुटहरु
४.६ कारोबारसंग सम्बन्धित खर्च कट्टी
४.७ करलाग्ने व्यक्ति
५.१ रकमहरु चारित्रीकरण (Characterization)
५.२ आय
५.३ निर्धारणयोग्य आय
५.४ करयोग्य आय
५.५ करको गणना र करको दर (५.५.१)
५.५.२ व्यक्तिको करको दायित्व गणना
६.१ आयमा समाबेस हुने रकमहरु (Inclusions)
६.२ व्यवसायबाट भएको आयमा समावेश हुने रकमहरु (६.२.१)
६.२.२ व्यवसायको आयमा समाबेस हुने रकमहरु
६.२.३ व्यवसायको आयमा समाबेस नहुने रकमहरु
६.३ रोजगारीबाट भएको आयमा समावेश हुने रकमहरु (६.३.१)
६.३.२ रोजगारीबाट भएको आयको गणनामा समाबेस हुने रकमहरु
६.३.३ रोजगारीको आयको कर लेखाङ्कन गर्ने तरिका र समय
६.३.४ रोजगारी आयमा समावेश गरिने सुविधा तथा चारित्रिकरण
६.३.५ रोजगारीको आयमा समावेश नगरिने आयहरु
६.४ लगानीबाट भएको आयमा समावेश हुने रकमहरु
७.१ रकमहरुको परिमाणीकरण , बाँडफाँड र चारित्रिकरण (Quantification, Allocation and Characterization of Amounts)
७.२ रकमहरुको परिमाणीकरण
७.२.२ परिमाणीकरणको समय
७.३ रुपैयाँमा परिवर्तन
७.४ अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरु
७.५ संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानी
७.६ क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारित्रीकरण
७.७ वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चारित्रीकरण
७.८ सम्बद्ध व्यक्तिहरुबीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) र अन्य प्रबन्धहरु
७.८.२ मूल्य हस्तान्तरण भएमा गरिने कर व्यवहार
७.९ आयको खण्डिकरण
७.९.२ आयको खण्डीकरणमा कर व्यवहार
७.१० कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम
७.१०.२ कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम (GAAR) को कार्यान्वयन
८.१ कर लेखांकन र समय (Tax Accounting and Timing)
८.२ कर लेखाङ्कन र समय ( ८.२.१ )
८.२.२ लेखाङ्कन नीति (Accounting Policy)
८.३ नगद आधारको लेखाङ्कन
८.४ एक्रुयल आधारको लेखाङ्कन
८.५. विदेशी विनिमय नाफा वा नोक्सान
८.६ डुवेको ऋण लगायतका रकमहरुको रिभर्स
८.७ दीर्घकालीन करार अन्तर्गतको लेखाङ्कन
९.१ छुट हुने रकमहरु र अन्य छुट हरु (Exemptions and Other Reductions)
९.२ छूट हुने रकमहरु
९.२.२ कर नलाग्ने ब्यबस्था
९.२.३ आंशिक छुट सम्बन्धी ब्यबस्था
९.३ कर छुट पाउने संस्था (Tax Exempt Entity)
९.३.१. करछुट पाउने संस्थाको अर्थ
९.३.२. कर छुट पाउने संस्थाको दर्ता
९.३.३. कर छुटको प्रमाणपत्र
९.३.४. करछुटको सुबिधा समाप्त हुने अवस्था
१०.७ स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी वापतको रकम 
१०.१ व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (Business Exemption and Concessions)
१०.२ व्यवसायिक छूट तथा सुविधाहरु
१०.३ पूर्वाधार संरचना छूट तथा सुविधाहरु
१०.४ चन्दा उपहार
१०. ५ सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च  
१०.६ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च
११.१ करदाता – प्राकृतिक व्यक्ति (Tax Payer – Natural Person)
११.२ मुख्य शब्दाबली
११.३ औषधि उपचार वापत कर मिलान (Medical Tax Credit)
११.४. करयोग्य आयमा घटाउन पाउने ब्यबस्था
११.५ करको दर तथा सुबिधा
११.५.२  पूर्व निर्धारित कर लाग्ने ब्यबस्था 
११.५.३   गैर बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने कर 
११.५.४ बिशेष उद्योग तथा निर्यातबाट हुने आयमा करमा छुट 
१२.१ अवकाश कोष (Retirement Fund)
१२.२ अवकाश कोष
१२.३. अवकाश कोषको स्वीकृति
१२.४. अवकाश भुक्तानी
१२.५. अवकाश योगदान रकम
१२.६. अवकाश योगदानको सीमा
१२.७. अवकाश कोषमा कर
१३.१ निकाय (Entity)
१३.१०.१ समयावधिको गणना
१३.२ निकायमा रहेको हित
१३.३ निहित स्वामित्व
१३.४ निकायहरुका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तहरु
१३.५ निकायबाट हुने वितरण
१३.६ लाभांशको कर
१३.७ निकायको बिघटन
१३.८ निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार
१३.९. मुनाफा बाहेकको रकमबाट हुने लाभांशको वितरण
१३.१० स्वामित्व परिवर्तन
१३.१०.२ स्वमित्व परिवर्तनको गणना
१३.१०.३ सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग :
१३.१०.४ समायोजन गर्न नपाउने व्यवस्थाः
१३.१०.५ कर निर्धारण र आय विवरण
१३.११ लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था
१३.१२ लाभांशमा लाग्ने करको दर एवं छुट तथा सुबिधा (१३.१२.१ लाभांशमा लाग्ने करको दर)
१३.१२.२ छुट तथा सुबिधा
१४.१ अन्तर्राष्ट्रिय कर एवं वैदेशिक कर मिलान (International Taxation and Foreign Tax Adjustment)
१४.२ विदेशी स्थायी संस्थापन (Foreign Permanent Establishment)
१४.२.१ विदेशी स्थायी संस्थापनको करयोग्य आय
१४.३ नियन्त्रित विदेशी निकाय (Controlled Foreign Entity)
१४.३.२ नियन्त्रित विदेशी निकायको आय
१४.४.१ जल यातायात तथा हवाई यातायात सेवा
१४.४.२ तार, रेडियो, अप्टिकल फाइवर वा भू उपग्रह संचार व्यवसाय
१४.४.३ लाग्ने करको दर
१४.५.१ बैदेशिक कर मिलान गर्न सकिने ब्यवस्था
१४.५.२ बैदेशिक कर मिलान गर्ने प्रकृया
१५.१ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था (परिचय )
१५.२ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता
१५.३.१ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको परिचय
१५.३.२ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सम्वन्धी समान अवधारणा
१५.३.३ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको उद्देश्य
१५.३.४ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका नमूनाहरु (Models)
१५.३.५ नेपालले गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका मुख्य अवधारणाहरु
१५.३.६ Tax Residency Certificate सम्बन्धमाः 
१६.१. भुक्तानीमा (श्रोत) कर कट्टी ( परिचय )
१६.२. भुक्तानीमा कर कट्टी (Withholding Tax)
१६.२.२ रोजगारदाताबाट कर कट्टी
१६.२.३ रोजगारदाताले पारिश्रमिक भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने तरिका
१६.२.४ लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी
१६.२.५ आकस्मिक लाभमा करकट्टी
१६.२.६ ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी
१६.२.७ कर कट्टी गरिनु पर्ने दर
१६.३. अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी
१६.४. अन्तिम रुपमा कट्टी नहुने करको मिलान सुविधा र समावेश
१६.५. कट्टी गरिएको करको विवरण र भुक्तानी
१६.६. कर कट्टीे प्रमाणपत्र
१७.१ रोजगारीबाट भएको आयको गणना (Calculation of Income from Employment)
१७.२ रोजगारीबाट भएको आयको गणना
१७.३. रोजगारीबाट भएको आयको गणनामा समाबेस हुने रकमहरु
१७.४. रोजगारीको आयमा समावेश नगरिने रकम
१७.५ रोजगारीको आयबाट घटाउन पाउने रकम
१७.६. दम्पत्ती
१७.७ औषधि उपचार बापत कर मिलान (Medical Tax Credit)
१७.८. आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने
१७.९. करमा छुट
१७.१०. करको दर
१७.११. श्रोतमा कर कट्टी एवं दाखिला सम्बन्धी ब्यबस्था
१७.१३ निवृत्तिभरण (पेन्सन) भुक्तानीमा कर कट्टी
१७.१४ रोजगारीको आय गणना संग सम्बन्धी थप उदाहरण
१८.१ ब्यवसायबाट भएको आयको गणना (Income From Business)
१८.२ व्यवसाय
१८.३ व्यवसायको आयको लेखाङ्कन
१८.३.३ नगद आधारको लेखाङ्कन (Cash Basis Of Accounting)
१८.३.४ एक्रुयल आधारको लेखाङ्कन (Accrual Basis Of Accounting)
१८.४ व्यवसायको आयमा समाबेस हुने रकमहरु
१८.५ व्यवसायको आयमा समाबेस नहुने रकम
१८.६.१ कट्टी हुने रकम (Deductions) १८.६.१ सामान्य कट्टी
१८.६.२ ब्याज कट्टी
१८.६.३ व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च कट्टी
१८.६.४ मर्मत तथा सुधार खर्च
१८.६.५ प्रदूषण नियन्त्रण खर्च
१८.६.६ अनुसन्धान र विकास खर्च
१८.६.७ ह्रासकट्टी खर्च
१८.७ अन्य बिषेश ब्यबस्था (१८.७.१ बैकिङ्ग तथा वीमा व्यवसायको आय गणना सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्था)
१८.७.२ दीर्घकालिन करार सम्बन्धी बिषेश ब्यबस्था
१८.७.३ बिदेशमा तिरेको आयकर वापत खर्च दावी
१८.८. व्यवसायबाट नोक्सानी,नोक्सानी पछाडि सारी लैजाने ,लगानीबाट नोक्सानी
१८.९ घटाउन पाउने चन्दा रकम
१८.१० सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च
१८.११. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च
१८.११क स्टार्टअप व्यवसायलाई दिएको बिउ पुंजी खर्च कट्टी पाउने
१८.१२. घटाउन पाउने अवकाश योगदान रकम
१८.१३. बोनस खर्च कट्टी
१८.१४. कट्टी गर्न नपाउने खर्च
१९.१ बैंकिंग तथा वीमा ब्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु (Special Provision for Banking and Insurance Business)
१९.२ बैंकिङ्ग ब्यवसायको निमित्त विषेश व्यवस्था (१९.२.१ मूख्य शब्दावली)
१९.२.२ जोखिम व्यहोर्ने कोष सम्बन्धी व्यवस्था
१९.२.३ कर्जा अपलेखन
१९.२.४ व्याज आम्दानीको गणना
१९.२.५ विदेशी मुद्रा कारोवार आम्दानी
१९.३ सामान्य वीमा ब्यवसायको निमित्त विषेश व्यवस्था (१९.३.१ मूख्य शब्दावली)
१९.३.२ सामान्य वीमा ब्यवसायको आय
१९.३.३ सामान्य वीमाको आय गणना गर्ने तरिका :
१९.४ लगानी वीमा ब्यवसायको निमित्त विषेश व्यवस्था (१९.४.१ लगानी बीमा ब्यवसायको आय)
१९.४.२ लगानी वीमाको आय गणना गर्ने तरिका
१९.५ वीमाबाट प्राप्त रकम
१९.६ व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निसर्ग सम्बन्धी विषेश व्यवस्था
२०.१ दीर्घकालीन करार
२०.१.१ करारको अर्थ
२०.१.२ दीर्घकालीन करार
२०.१.३ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करार
२०.१.४ करारको बहाली अवधि
२०.२ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करारका प्रकार
२०.२.१. उत्पादन सम्वन्धी करार
२०.२.२ जडान सम्वन्धी करार
२०.२.३ निर्माण सम्वन्धी करार
२०.२.४ उत्पादन, जडान वा निर्माणसँग सम्बद्ध सेवा प्रदान गर्ने सम्वन्धी करार
२०.३ प्रतिफल वीलम्वित हुने करार
२०.४ समावेश नभएको करार
२०.५. कुनै करार दीर्घकालीन करार हुने अन्य अवस्था
२०.६ दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू नहुने अवस्था
२०.७. दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना
२०.७.१ दीर्घकालीन करारको कट्टी हुने रकम
२०.७.२. दीर्घकालीन करारको कट्टी नहुने रकम
२०.७.३ सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि कट्टी हुने रकम
२०.७.४. क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम
२०.८. खर्चका आधारमा करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना
२०.९. करारको कट्टी हुने अनुमान गरिएको कूल रकम फरक परेमा सम्पन्न प्रतिशतको निर्धारण
२०.१०. हरेक दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत अलग अलग रुपमा गणना गर्नु पर्ने
२०.११. कट्टी हुने रकम फरक परेमा सोबाट पर्ने असर
२०.१२. विभागले तोकेको आधारमा करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना
२०.१३. दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम
२०.१३.१. दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम
२०.१३.२. क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम
२०.१३.३. दीर्घकालीन करारको सन्दर्भमा प्राप्त हुने करारसँग सम्बन्धित अन्य रकम
२०.१३.४. दीर्घकालीन करारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अन्य रकम
२०.१३.५. हरेक दीर्घकालीन करारको आय अलग अलग रुपमा गणना गर्नु पर्ने
२०.१४. दीर्घकालीन करारको आयमा कट्टी हुने रकम
२०.१४.१. दीर्घकालीन करारको आयमा कट्टी हुने रकम
२०.१४.२. दीर्घकालीन करारको आयमा क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम
२०.१४.३. हरेक दीर्घकालीन करारको कट्टी हुने खर्च अलग अलग रुपमा गणना गर्नुपर्ने
२०.१४.४. नोक्सानी पछाडि सारी लैजाने (Carry-backward) बिषेश व्यवस्था
२०.१५. बिबिध
२१.१ लगानीबाट भएको आयको गणना (Income From Investment)
२१.१३. घटाउन पाउने अवकाश योगदान रकम:
२१.२ मुख्य परिभाषा (२१.२.१ लगानीको परिभाषा)
२१.२.२ गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति
२१.३ लगानीको आयको लेखाङ्कन (२१.३.१ कर लेखाङ्कन र समय)
२१.३.३ नगद आधारको लेखाङ्कन (Cash Basis of Accounting)
२१.३.४ एक्रुयल आधारको लेखाङ्कन (Accrual basis of Accounting)
२१.४ लगानीबाट भएको आयको गणनामा समाबेस हुने रकम
२१.५ लगानीको आयमा समाबेस नहुने रकम
२१.६ कट्टी हुने रकम (Deduction) ( २१.६.१ सामान्य कट्टी )
२१.६.२ ब्याज कट्टी
२१.६.३ मर्मत तथा सुधार खर्च
२१.६.४ ह्रासकट्टी खर्च
२१.७ बिदेशमा तिरेको आयकर
२१.८. लगानीबाट नोक्सानी
२१.९. घटाउन पाउने चन्दा रकम
२१.१० सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च
२१.११. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च :
२१.१२ स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी
२१.१३ कट्टी गर्न नपाउने खर्च
२१.१३. बोनस खर्च कट्टी
२२.१ सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभको निर्धारण ( Gain on Disposal of Assets and Liabilities)
२२.२. मुख्य परिभाषा
२२.२.६ निसर्ग (डिस्पोजल)
२२.३ सम्पत्ति तथा दायित्वबाट प्राप्त खूद लाभ
२२.४ सम्पत्ति तथा दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानी
२२.५ सम्पत्ति र दायित्वहरु बापतको खर्च तथा खुद खर्च
२२.६ सम्पत्ति तथा दायित्व बापतका आम्दानी र खूद आम्दानी
२२.७ सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग
२२.८ सम्पत्ति वा दायित्वको थमौती (रिटेन्सन) सहितको निसर्ग
२२.९ किस्ताबन्दी बिक्री वा वित्तीय पट्टाको माध्यमबाट निसर्ग
२२.१० पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्तिको हस्तान्तरण
२२.११ मृत्यु पश्चात सम्पत्तिको हस्तान्तरण
२२.१२ सम्बद्ध व्यक्तिहरुबीचको हस्तान्तरण र अन्य गैर बजार हस्तान्तरणहरु
२२.१३ सम्पत्ति वा दायित्वको प्रतिस्थापन सहितको अस्वेच्छिक निसर्ग
२२.१४ सम्पत्ति र दायित्व गाभिई हुने निसर्ग
२२.१५ व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निसर्ग सम्बन्धी विषेश व्यवस्था
२२.१६ विभाजनबाट हुने सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग
२२.१७ खर्च तथा आम्दानीहरुको वाँडफाँडबाट हुने निसर्ग
२३.१ करको गणना (Tax Computation)
२३.२. करको दर
२३.२.२ प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने व्यवस्था
२३.२.३ प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने कर तालिका
२३.२.४ कारोबारको आधारमा एकमुष्ठ कर लाग्ने ब्यबस्था
२३.२.५ भाडाका सवारी साधन धनीले दाखिला गुर्नपर्ने करः
२३.२.६ गैर बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने कर
२३.२.७ रोजगारीको आयमात्र हुने महिलालाई लाग्ने करमा छुट
२३.२.८ रोजगारीको आय मात्र हुने ब्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने कर सम्बन्धी ब्यबस्था
२३.२.९ बिशेष उद्योगबाट हुने आयमा कर छुट
२३.२.१० निर्यातबाट हुने आयमा कर छुट
२३.३ निकायः
२३.४ निकायको लागि करको दर सम्बन्धी ब्यबस्था
२३.४.१. सामान्य अवस्थामा निकायलाई लाग्ने कर
२३.४.२ सूर्तिजन्य र मदिराजन्य उद्योग, बैंक, बित्तीय संस्था, वीमा व्यवसाय र पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायलाई लाग्ने करः
२३.४.३ विशेष उद्योग संचालन गर्ने, सडक, पुल, टनेल, रोप–वे वा आकाशे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने, ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गर्ने र सहकारी संस्था संचालन गर्ने निकायलाई लाग्ने कर
२३.४.४ निकासीको आयमा लाग्ने करः
२३.४.५ सार्वजनिक पुर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरु र बिद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई लाग्ने करः
२३.४.६ मृत बासिन्दा व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा रेखदेख गर्ने वा अशक्त बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको ट्रष्टको करयोग्य आयमा लाग्ने करः
२३.४.७ बिदेशी स्थायी संस्थापनले बुझाउनु पर्ने करको गणना :
२३.४.८ जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसंचार सेवा उपलव्ध गराउने गैर वासिन्दा व्यक्तिको करयोग्य आयमा लाग्ने करः
२३.४.९ निकायको लागि लागू हुने कर तालिका :
२४.१ किस्ताबन्दी र अग्रिम कर (Installment and Advance Tax)
२४.२ किस्ताबन्दीमा कर तिर्नु पर्ने ब्यक्ति र अनुमानित करको बिबरण
२४.३ किस्तावन्दी कर दाखिला गर्नु नपर्ने ब्यक्ति
२४.४ निर्धारणयोग्य आय र करयोग्य आयको गणना
२४.५ अनुमानित करको गणना
२४.६ बिदेश पठाएको आय र सो आयमा लाग्ने करको गणना
२४.७ दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करको गणना
२४.८ बैदेशिक कर मिलान
२४.९ अनुमानित करको बिबरणमा संशोधन
२४.१० विभाग द्धारा अनुमानित करको अनुमान र अनुमानित करको बिबरणमा संशोधन
२४.११ किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नुपर्ने कर
२४.१२ बार्षिक लाग्ने करमा किस्ताबन्दी कर कट्टी मिलान गर्न पाउने
२४.१३ किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नु नपर्ने
२४.१४ किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा लाग्ने व्याज
२४.१५ अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने
२४.१५.२ धितोपत्र विक्रीको लाभ
२४.१५.३ प्राकृतिक व्यक्तिको घर जग्गा निसर्गमा पूजिगत लाभ
२४.१५.४ अग्रिम कर असुली र व्यवस्थापन
२५.१ आय बिबरण (IncomeTax return)
२५.२ आय बिबरण
२५.२.२ आय बिबरण दाखिला गर्नुपर्ने ब्यक्तिको दायित्व
२५.२.३ आय विवरण साथ पेस गर्नु पर्ने कागजात
२५.२.४ आय बिबरणको ढाँचा
२५.२.५ आय बिबरण प्रमाणित गर्ने ब्यक्तिको दायित्व
२५.३ आय बिबरण दाखिला गर्नु नपर्ने ब्यक्ति
२५.३.१ आय बिबरण दाखिला गर्नु पर्नेः
२५.४. आय बिबरण दाखिला गर्नु पर्ने समय (२५.४.१ आय बिबरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद थप)
२५.४.२ बिभागले सूचना दिई आय बिबरण दाखिला गराउने
२५.४.३ निकायको स्वामित्व परिबर्तन भएको अबस्थामा बिबरण दाखिला गर्ने म्याद
२६.१ कर निर्धारण (Tax Assessment)
२६.२ कर निर्धारण (२६.२.१ आय बिबरण)
२६.२.२ आय बिबरण बुझाउने ब्यक्तिको कर निर्धारण
२६.२.३ आय बिबरण नबुझाउने ब्यक्तिको कर निर्धारण
२६.३ संशय कर निर्धारण
२६.४ संशोधित कर निर्धारण
२६.४.१ संशोधित कर निर्धारणमा पुनः संशोधन
२६.५ कर निर्धारणको सुचना (२६.५.१ कर निर्धारण गर्नु अघि दिनुपर्ने सूचना)
२६.५.२ कर निर्धारणको सूचना
२६.६ कर निर्धारणमा संशोधन गर्ने वा संशोधित कर निर्धारणमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने समयवा म्याद
२६.६.१ आय बिबरण पेश गरेको वा नगरेको ब्यक्तिको संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण
२६.६.२ संशय कर निर्धारण भएको ब्यक्तिको संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण
२६.६.३ जालसाजीबाट कर निर्धारण भएको ब्यक्तिको संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण
२६.७ महानिर्देशक वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य कुनै अदालतको आदेश बमोजिम करनिर्धारणमा पुनः संशोधन
२७.१ करको भुक्तानी (Payment of Tax)
२७.२ कर तिर्नुपर्ने कर्तब्य भएको ब्यक्ति
२७.२.१ ऐन बमोजिम कर लाग्ने आय भएको ब्यक्ति
२७.२.२ कुनै आय बर्षको आय विदेश पठाउने गैर वासिन्दा ब्यक्तिको नेपालमा अवस्थित विदेशी
२७.२.४ कुनै आय बर्षमा अन्तिम रुपमा करकट्टी भई भूक्तानी प्राप्त गर्ने ब्यक्ति
२७.२.५ अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यक्ति
२७.२.६ कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका अन्य ब्यक्ति
२७.३ तिर्नुपर्ने कर
२७.४ कर तिर्नुपर्ने स्थान र तरिका
२७.५ कर भूक्तानी गर्ने समय
२७.६. बुझाउनु पर्ने करको प्रमाण
२८.१. कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता (Tax Collection, Remission and Refund)
२८.२. अग्रिम कर कट्टी गर्ने ब्यक्तिबाट कर असुली
२८.३ कर बक्यौता राख्ने ब्यक्तिबाट बक्यौता करको असुली
२८.३.१. कर वक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना हुने
२८.३.२. कर बक्यौता राख्ने ब्यक्तिलाई दावीको सूचना दिनुपर्ने
२८.३.३. दावीको सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने
२८.३.४ नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको सम्पत्तिको फूकुवा
२८.३.५ नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी बक्यौता कर असुल गर्ने
२८.४ दाबी गरेको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री
२८.४.२ लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति कब्जामा लिनुपर्ने
२८.४.३ दावी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने
२८.४.४ लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट बक्यौता कर मिलान गर्ने
२८.४.५ कर मिलान गरिएको सूचना दिनुपर्ने
२८.४.६. लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम बक्यौता असुल गर्न अपुग भएमा थप कार्यवाहि गर्ने
२८.५ निकायका अधिकृत कर्मचारीबाट बक्यौता करको असुली
२८.६ प्रापकबाट करको असुली
२८.६.१. विभागको दायित्व
२८.६.२. प्रापकको दायित्व
२८.७ कर बक्यौता राख्ने ब्यक्तिलाई रकम तिर्नुपर्ने ब्यक्तिबाट कर असुल गर्न
२८.७.१ विभागको दायित्व
२८.७.२ कर बक्यौता राख्ने ब्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने ब्यक्तिको दायित्व
२८.७.३ कर बक्यौता राख्ने ब्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने ब्यक्तिको अधिकार
२८.८ गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असूली
२८.८.१ एजेन्टलाई कर बक्यौता बराबरको रकम बुझाउन आदेश दिनुपर्ने
२८.८.२ एजेन्टको कर्तब्य
२८.८.३ एजेन्टको अधिकार
२८.९ कर बक्यौता रहेको ब्यक्तिले बक्यौता कर दाखिला नगरेमा मुद्दा दायर गर्ने
२८.१० किस्तावन्दीमा वक्यौता कर असूली
२८.११ कर बक्यौता रहेको ब्यक्तिलाई बिदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन सकिने
२८.१२ बक्यौता कर मिन्हा
२८.१३ बढी दाखिला गरेको कर मिलान वा फिर्ता
२८.१३.१ दाखिला गरेको र दाखिला गर्नुपर्ने करको हिसाव
२८.१३.२ कर मिलान
२८.१३.३ कर फिर्ता लिन निवेदन दिनुपर्ने
२८.१३.५ ब्याज दिनुपर्ने
२८.१३.६ मिलान वा फिर्ता हुन नसक्ने कर
२८.१५.४ कर फिर्ता
२९.१ शुल्क, व्याज तथा जरिवाना (Interest, charges and Penalty)
२९.२ शुल्क सम्बन्धी ब्यबस्था
२९.२.१ बिबरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्कः
२९.२.२ कागजात नराखेमा लाग्ने शुल्क
२९.२.३ कर छुट प्राप्त संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र वित्तीय बिबरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्कः
२९.२.४ अग्रिम कर कट्टी बिबरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्क
२९.२.५ झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई लाग्ने शुल्क
२९.२.६ मतियारलाई लाग्ने शुल्कः
२९.२.७ ऐन नियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई लाग्ने शुल्क
२९.३ ब्याज सम्बन्धी ब्यबस्था
२९.३.१ किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले कम अनुमानित कर हुने गरी बुझाएमा लाग्ने व्याज 
२९.३.२ कर नबुझाएमा लाग्ने ब्याज
२९.४ जरीवाना सम्बन्धी ब्यबस्था
२९.४.१ कर दाखिला नगर्नेलाई सजायः
२९.४.२ झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजाय
२९.४.३ कर प्रशासनमा वाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाब पार्नेलाई सजाय
२९.४.४ अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसुर गरेमा हुने सजाय
२९.४.५ मतियारलाई हुने सजाय
२९.४.६ ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजाय
२९.५ शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना गर्ने अधिकारी:
२९.५.१ शुल्क तथा व्याजको निर्धारण
२९.५.२ विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेः
२९.६ मुद्दा सम्बन्धी ब्यबस्था
२९.६.१ मुद्दाको तहकिकात र दायरीः
२९.६.२ नेपाल सरकार वादी हुने
३०.१ पुनरावलोकन र पुनरावेदन (Administrative Review and Appeal)
३०.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन 
३०.३ प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेः
३०.३.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकारक्षेत्र
३०.३.३ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने म्यादसम्म निर्णय तामेलीमा रहने
३०.३.४ प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय
३०.४ राजस्व न्यायाधिकरणमा लाग्ने पुनरावेदन र निर्णय सम्बन्धी ब्यबस्था 
३०.४.२ पुनरावेदनको ढाँचा तथा पुनरावेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा
३०.४.३ राजस्व न्यायाधीकरणको अधिकार क्षेत्र
३०.४.४ राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयको अबस्था
३०.४.५ पुनरावेदन गर्ने म्याद र म्याद थप
३०.४.६ पुनरावेदन दस्तुर
३०.४.७ पुनरावेदन गरेको सूचना विभागमा दर्ता गराउनु पर्ने
३०.४.८ पुनरावेदन परी रहँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने
३०.४.९ पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाई तथा निर्णय
३०.४.१० पुनरावेदन निर्णयबाट ठहरेको कर कायम हुने
३१.१ आयकरको प्रशासन, आधिकारिक कागजात र अभिलेख तथा सूचना संकलन (परिचय)
३१.२.१ बिभाग
३१.२.२ बिभाग र अन्तर्गत कार्यालयका बिभिन्न पदाधिकारीका अधिकार
३१.२.३. नेपाल सरकारको अधिकार
३१.२.४. महानिर्देशकका अधिकार
३१.२.५. उप–महानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत तथा कार्यालयप्रमुखको रुपमा रहने कर अधिकृतका अधिकार
३१.२.६. विभागको कुनै अर्को अधिकृतको अधिकार
३१.३. विभागका प्रशासकिय अधिकारहरु
३१.३. विभागका प्रशासकिय अधिकार (३१.३.१ अन्तराष्ट्रिय सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने)
३१.३.२. सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने
३१.३.३.३ पूर्वादेशको कानूनी हैसियत
३१.३.३. पूर्वादेश जारी गर्ने
३१.३.३.१. पूर्वादेश प्राप्त गर्न चाहने ब्यक्तिको दायित्व
३१.३.३.२. विभागको दायित्व
३१.३.४ स्थायी लेखा नम्बर
३१.३.५. आयकर प्रयोजनका लागि आवश्यक कागजातका प्रकार, तिनको ढाँचा र अभिलेख तोक्ने
३१.३.५.२ कागजातको तामेली
३१.३.५.३ त्रुटिपूर्ण कागजात एवं त्रुटि सच्याउन सकिने अवस्था
३१.४ आयकर प्रयोजनको लागि राख्नुपर्ने अभिलेख
३१.५. सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार
३१.५.१ बिना सूचना जानकारी प्राप्त गर्नसक्ने अधिकार
३१.५.२ सूचना दिइ जानकारी प्राप्त गर्नसक्ने अधिकार
३१.५.३ प्राप्त सूचना वा जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने
३१.६. करचुक्ताको प्रमाणपत्र
३१.७. कर छुट पाउने संस्था दर्ता एवं करछुटको प्रमाणपत्र
३१.८ करदाताका अधिकार
३२.१ बिबिध (Miscelleneous)
३२.२ विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
३२.३ दण्ड तथा पुरस्कार सम्बन्धि व्यवस्था (३२.३.१ विभागीय कारवाही गरिने)
३२.३ दण्ड तथा पुरस्कार सम्बन्धि व्यवस्था (३२.३.२ असल नियतले गरेको काम कारवाही प्रति जवाफदेही नहुने)
३२.३ दण्ड तथा पुरस्कार सम्बन्धि व्यवस्था (३२.३.३ पुरस्कारको व्यवस्था)
३२.४ अधिकृतको परिचय पत्र
३२.५ अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
३२.६ नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने
३२.७ नियम तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार (३२.७.१ निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने)
३२.७ नियम तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार (३२.७.१ नियम बनाउने अधिकार)
३२.८ अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर
३२.९ प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने
३२.१० करसम्बन्धि व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने
३२.११ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
३२.११ खारेजी, संशोधन र वचाउ

Social Links