Directive

Directive Para

१.१ परिचय
१.२ नाम
२.१ सम्पत्तिको परिभाषा:
२.२ अन्य परिभाषाः
३.१ गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको पहिचान
३.२ गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको पहिचान
३.३ गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको पहिचान
४.१ जग्गा तथा भवनको निःसर्ग :
४.२.निःसर्ग भएको जग्गा तथा भवनको लागत गणना:
४.३. तीन पुस्ताभित्र हस्तान्तरण भएको जग्गा तथा भवनको लागत गणना:
४.४. पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई भएको जग्गा भवन हस्तान्तरण:
४.५ जग्गा तथा भवनका किस्ताबन्दी बिक्रीको माध्यमबाट भएको निःसर्ग
४.६. मृत्यु पश्चात जग्गा तथा भवनको हस्तान्तरण:
४.७.सम्पत्ति वा दायित्वको थमौति (Retention) सहितको निःसर्ग:
४.८.सम्बद्ध व्यक्तिलाई जग्गा तथा भवन हस्तान्तरण गरेमा वा अन्य गैर बजार हस्तान्तरण गरेमा :
४.९.गैर बजार हस्तान्तरण
४.१०. जग्गा तथा भवनको प्रतिस्थापन सहितको अस्वेच्छिक निःसर्ग:
४.११ खर्च तथा आम्दानीहरुको वाडँफाडँबाट हुने निःसर्ग :
४.१२ ऋण दावीको कारणबाट भएको सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को हस्तान्तरण
४.१३ सयुक्तँ स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा भवनको निःसर्ग :
४.१४ सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) निःसर्ग बापत समावेश गनुपर्ने रकमहरू
४.१५. निःसर्ग भएको जग्गा तथा भवन बापतको खर्च (Outgoing) :
४.१६ सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को निःसर्गमा भएको लाभ वा नोक्सानीको गणना
५. सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) तथा दायित्वबाट प्राप्त खूद लाभ
६.प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा तथा भवनको निःसर्गमा भएको लाभमा अग्रिम करदाखिला
७.१ आय विवरण दाखिला गर्नुपर्नेः
७.२ आय विवरण दाखिला गर्ने समय
८ करको दर तथा करको गणना  
९ संशोधित कर निर्धारण
१०. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
११. शुल्क तथा व्याज सम्बन्धी व्यवस्था
१२. विविध
१२.१ स्थाथी लेखा नम्बर लिनु पर्नेः
१२.२ घोषण फाराम पश गर्नु पर्नेः
१२.३ एक आर्थिक वर्ष भरिमा एकभन्दा बढी कारोबार भएमा

Social Links