Rule

Rules

नियम २ - परिभाषा
नियम १ - संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
नियम ३ - दर्ताको लागि दरखास्त
नियम ४ - दरखास्तको जाँचबुझ
नियम ५ - दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने
नियम ६ - सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले दर्ता गराउनु नपर्ने
नियम ६क - ठेक्का सम्वन्धी व्यवस्था
नियम ६ख - निर्माण सेवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
नियम ७ - कारोबार दर्ता गराउनु पर्ने विशेष अवस्था
नियम ७क - अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
नियम ८ - कारोबारको रकमको निर्धारण
नियम ९ - स्थान परिवर्तनको सूचना दिनु पर्ने
नियम १० - कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न सूचना दिनु पर्ने
नियम ११ - कारोबारको हस्तान्तरण
नियम १२ - दर्ता खारेजीको प्रक्रिया

Social Links