Directive

Directive Para

१.१ मूल्य अभिवृद्धि करको परिचय
१.२ निर्देशिकाकोमहत्व
१.३ निर्देशिकाकोप्रस्तुति र यसको स्थान
१.४ प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
१.४.१ कानून बाझिएको अवस्था
१.४.२ कानूनका प्रकार
१.४.३ विवेकको प्रयोग
१.४.४ कानूनको व्याख्या
१.४.५ नजीर
१.४.६ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
१.४.७ सार्वजनिक परिपत्र
१.४.८ पूर्वादेश
१.५ निर्देशिकाको संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
१.६ मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनको संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
२ - करदाता र कर लाग्ने कारोवार
२.१ करदाताको परिभाषा
२.२ निजी व्यक्ति (Private Person)
२.३ कर्मचारी वा कामदार  (Employee)
२.४ करदाताको एकल स्वतन्त्र व्यवसाय
२.५ करयोग्य व्यक्तिको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय
२.६ संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)
२.७ साझेदारी फर्म
२.८ कर संकलन गर्नु पर्ने विशेष दायित्व भएका व्यक्ति
२.९ विदेशबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण (Reverse Charge System)
२.१० करयोग्य कारोवार
२.११ काठको कारोवारमा लाग्ने कर
३. मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता
३.१ मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता
३.२ अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था
३.३ स्वेच्छिक दर्ता
३.४ अस्थायी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
३.५. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)को दर्ता सम्बन्धी व्यबस्था
३.६ निर्दशात्मक दर्ता (Forced Registration) सम्बन्धी व्यवस्था
३.७. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको दर्ता सम्बन्धी व्यबस्था
३.८ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता प्रक्रिया
३.९ दर्ता गर्न नपर्ने कारोवार रकम (थ्रेसहोल्ड)
३.१० दर्ता भएको करदाताले अनिवार्यरुपमा परिपालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाहरु
३.११ दर्ता गर्न नपर्ने व्यक्ति र कारोवार
३.१२ दर्ता हुदाको अवस्थाको मौज्दातमा तिरेको कर सम्बन्धी व्यवस्था
३.१३ ठेक्का वा करार सम्बन्धी व्यवस्था
३.१४ कर छुट भएका वस्तु वा सेवा मात्र आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था
३.१५ रासन ठेक्काको हकमा करलाग्ने मूल्य
३.१६ भवन वा यस्तै संरचना निर्माण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
३.१७ दर्ता खारेजी
३.१७.१ दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था
३.१७.२.१ सामान्य अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृया
३.१७.२.२ विशेष अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृया
३.१७.२.३. दर्ता खारेज हुने करदाताको मिलान हुन बांकी कर र तिर्न बांकी करका सम्बन्धमा
३.१७.३ अस्थायी दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी प्रकृया
३.१७.४ संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजी प्रकृया
३.१८ दर्ता खारेज हुंदा मौज्दातमा रहेका वस्तु बिक्री भएको मानिने
३.१९ दर्ता खारेज गर्दैमा कर दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने
३.२० कारोवारको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने
४ वस्तु वा सेवाको आपूर्ति
४.१ आपूर्तिको परिभाषा
४.२ आपूर्तिको स्थान र समय
४.३ भुक्तानी (अग्रिम समेत) को बदलामा आपूर्ति (Supplies against Payment including Advance)
४.४ आयातको स्थान (Place of Importation)
४.५ आयात मूल्यमा घटबढ (Increase/Decrease in Import Value)
४.६ निर्यातकोअस्वीकृति (Rejection of Export)
४.७ कर छुटको आपूर्ति
४.८ वस्तुको आपूर्ति
४.९ स्वःआपूर्ति (Self Supply)
४.१० मिश्रितरसम्मिलित आपूर्ति (Mixed/Composite supply)
४.११ आपूर्ति भएको मानिने (Deemed Supply) अवस्थाहरु
४.११.१ हुनु पर्ने भन्दा घटी मौज्दात रहेकोभएमा
४.११.२ खरीद भएका वस्तु तथा सेवाको स्वःउपभोग गरेमा
४.११.३ कर कटृी लिएको वस्तु करयोग्य कारोवारमा प्रयोग हुन छाडेमा
४.११.४ दर्ता खारेजीका बखत करयोग्य वस्तुको मौज्दात रहेमा
४.११.५ नोक्सानी भएको बस्तुमा तिरेकोकर कट्टी पाउन निवदेन नदिएमा
४.१२ सम्बद्ध पक्षहरुबीचको आपूर्ति
४.१३ बित्तीय पट्टा (Finance Lease)
४.१४ संचालन पट्टा (Operating Lease)
४.१५ सफ्टवेयरको आपूर्ति
४.१६ सेवाको आपूर्ति
४.१७ वित्तीय सेवा आपूर्ति
४.१८ मध्यस्थकर्ता (Intermediary) वा प्रतिनिधि (Agent)
४.१९ नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था तथा व्यक्तिले गर्ने आपूर्ति
४.२० सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको आपूर्ति स्थान (Place of Supply of Services /International Services)
५.कर लाग्ने मूल्य
५.१ कर लाग्ने मूल्यमा समावेश हुने रकमहरु
५.२ कर लाग्ने मूल्यमा समावेश नहुने रकमहरुः
५.३ पैठारी गर्दा कायम गरिने कारोवार मूल्य
५.४ अस्थायी पैठारी गर्दा कायम गरिनेकारोवार मूल्य
५.५ निकासी फिर्ता गर्दा कायम गरिने कारोवार मूल्यस्
५.६ पुनः पैठारी गर्दा कायम गरिने कारोवार मूल्यस्
५.७ नमूना (Sample) कारोवार मूल्य
५.८ उपहार (Gift) को कारोवार मूल्य
५.९ कर लाग्ने मूल्य समायोजनस्
५.१० बजार मूल्य
५.११ वस्तु वा सेवाको स्वःआपूर्तिमा कर लाग्ने मूल्य
५.१२. वस्तु विनिमयको माध्यमबाट कारोवार ह‘ने वस्त‘को कर लाग्ने मूल्य
५.१३ प्रयोग भैसकेका वस्तुको कर लाग्ने मूल्य
६.कारोवारको अभिलेख
६.१ मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी अभिलेखहरु
६.२ बीजक
६.२.१ कर बीजक
६.२.२ संक्षिप्त कर बीजक
६.३ संक्षिप्त कर बीजकबाट करको हिसाब निकाल्ने तरिका
६.४ कर बीजक जारी गर्न नपाइने
६.५ डेबिट र क्रेडिट नोटको प्रयोग
६.६ करदाताले अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने अभिलेख
६.७ कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग र अभिलेख
७.कर कट्टी
७.१ कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
७.२ कर कटृी पाउने वस्तु वा सेवा
७.३ कर कटृी गर्ने समय
७.४ कर कटृी गर्ने तरिका
७.५ बढी तिरेको कर मिलान
७.६ कर कटृी दावी प्रमाणित गर्ने कागजातहरु
७.७ कर कटृी गर्न नपाउने वस्तु तथा सेवा
७.८ आंशिकरुपमा कर कटृी गर्न पाउने वस्तु तथा सेवा
७.९ समानुपातिक कर कटृी सम्बन्धी व्यवस्था
७.१० कर कटृी लिएका वस्तु करयोग्य कारोवारमा प्रयोग हुन छाडेमा
७.११ प्रयोग भई सकेका वस्तुहरुमा पाउने कर कटृी सम्बन्धी व्यवस्था
७.१२ वित्तीय पट्टा अन्तर्गत भएको खरीदमा तिरेको कर कट्टृी सम्बन्धी व्यवस्था
७.१३ दाखिला गरेको कर कटृी गर्न पाउने व्यवस्था
७.१४ दर्ताका बखत मौज्दातमा रहेको करयोग्य वस्तुहरुको कर कट्टी
७.१५ कर कटृी दावी र दर्ता निलम्बन हुने व्यवस्था
७.१६ नोक्सानी भएको वस्तुमा तिरेकोकर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
८.कर विवरण तथा कर दाखिला
८.१ कर विवरण
८.२ कर अवधि
८.३ कर विवरण पेश गर्नपु र्ने समय र स्थान
८.४ करको भुक्तानी
८.५ काबु बाहिरको परिस्थितिमा थप दस्तुर मिनाहा
९.१ स्वयं कर निर्धारण
९.२ कर अधिकृतलेगर्ने कर निर्धारण (Management Assessment)
९.२.१ विवरण नबुझाउने व्यक्तिको लागि कर निर्धारण
९.२.२ अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण
९.२.३ झुठा कर विवरण पेश गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण
९.२.४ करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएको अवस्थामा कर निर्धारण
९.२.५ आपूर्ति मूल्यमा न्युन बीजकीकरण गरेको अवस्थामा कर निर्धारण
९.२.६ न्युन बीजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति गरेको अवस्थामा कर निर्धारण
९.२.७ दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोवार गरेको अवस्थामा कर निर्धारण
९.२.८ बीजक जारी नगरी बिक्री गरेकोअवस्थामा कर निर्धारण
९.२.९ दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएको अवस्थामा कर निर्धारण
९.३ मौज्दात सम्पुष्टि गर्न नसक्नेको कर निर्धारण
९.४ शंकास्पद अवस्थामा गरिने कर निर्धारण
९.५ विशेष अवस्थामा गरिने कर निर्धारण
९.६. कर निर्धारण गर्ने आधार
९.७ प्रमाणको भार
९.८ कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने अवधि
९.९. जांच तथा परीक्षणको अधिकार
९.१० कर निर्धारण प्रक्रिया
९.११ थप दस्तुर र व्याजको गणना
९.१२ जरिवानाको व्यवस्था
९.१३ कर निर्धारणको सूचनाको तामेली
९.१४ महानिर्देशकले कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने
९.१५ कर निर्धारण आदेश बमोजिमकोकर दाखिला गर्ने
१०.१ दर्ता नभई कारोवार गरेमा
१०.२ दर्ता सम्बन्धी सूचनामा परिवर्तनको जानकारी नदिएमा, कारोवारस्थल र शाखामा दर्ता प्रमाणपत्र नराखेमा र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्नु पर्ने भनी तोकिएको कार्यमा प्रयोग नगरेमा
१०.३ करपाटी नराखेमा
१०.४ कर बीजक जारी नगरेमा र वस्तु ढुवानी गर्दा कर बीजक साथमा नराखेमा
१०.५ दर्ता नभएको व्यक्तिले कर असुल गरेमा
१०.६ दर्ता भएको व्यक्तिले राख्नु पर्ने लेखा अद्यवाधिक नराखेमा
१०.७ राख्नु पर्ने अभिलेख नराखेमा वा अभिलेखमा समावेश हुनु पर्ने सूचना समावेश नभएमा
१०.८ खरीद बिक्री खाता प्रमाणित नगराएमा वा तोकिएको अवधिसम्म लेखा सुरक्षित नराखेमा
१०.९ दर्ता नभएको व्यक्तिले खरीद बिक्री खाता नराखेमा
१०.१० दर्ता भएको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा
१०.११ जाँच तथा परीक्षण कार्यमा असहयोग वा बाधा विरोध गरेमा
१०.१२ दर्ता भएको व्यक्तिले न्युन बीजकीकरण गरेमा
१०.१३ ऐन तथा नियमावलीमा भएका अन्य व्यवस्था उल्लंघन गरेमा
१०.१४ कम्प्युटरमा रहेको तथ्यांक मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेमा
१०.१५ स्पष्ट जरिवाना तोकिएको बाहेक अन्य कसूर गरेमा
१०.१६ खरीद खातामा उल्लेख भएकोभन्दा बढी बस्तु मौज्दात फेला परेमा हुने जरिवाना
१०.१७ बदनियतपूर्ण ढंगले कर छल्ने कुनै कसूर गरेमा
१०.१८ मतियारलाई सजाय हुनेः
१०.१९ कसूर स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने जरिवाना
११.प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन
११.१ प्रशासकीय पुनरावलोकनको औचित्य
११.२ प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रियागत व्यवस्था
११.२.१ प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदन
११.२.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकार क्षेत्र
११.२.३ प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय
११.३ राजस्व न्यायाधिकरणः
११.३.१ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने
११.३.२ पुनरावेदनको ढाँचा तथा पुनरावेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा
११.३.३ राजस्व न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्र
११.३.४ राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयको अवस्था
११.३.५ पुनरावेदन गर्ने म्याद र म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था
११.३.६ पुनरावेदन दस्तुर
११.३.७ पुनरावेदन गरेको सूचना विभागमा दर्ता गराउनु पर्ने :
११.३.८ पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाई तथा निर्णय
११.३.९ पुनरावेदन निर्णयबाट ठहरेको कर कायम हुने
११.४ आदशे वा निर्दशे न दिने व्यवस्था
११.५ पुनरावेदन व्यवस्थापन तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
१२.कर भुक्तानी तथा असुली
१२.१ कर दाखिला गर्ने समय र करको भुक्तानी
१२.२ तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा थप दस्तुर र व्याज लाग्ने
१२.३ कर असुल गर्ने प्रक्रिया
१२.३.१ करदातालाई फिर्ता गर्न पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर
१२.३.२ करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति कब्जा गरेर
१२.३.३ करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढद्वारा लिलाम बिक्री गरेर
१२.३.४ बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर
१२.३.५ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै सङ्गठित संस्था वा स्थानीय निकायहरूबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर
१२.३.६ कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिनुर्प र्ने रकम दावी गरेर
१२.३.७ करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोवार रोक्का गरेर
१२.३.८ संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरुबाट असुल उपर गरेर
१२.३.९ आंशिक बक्यौता असुली हुदा हिसाब मिलान गरिने क्रम
१३.कर फिर्ता
१३.१ मिलान हुन नसकेको कर वा निकासी गर्ने व्यक्तिको कर फिर्ता
१३.२. कुटनीतिक वा कर छुटको सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले तिरेको कर फिर्ता
१३.३. भुलवश तिरेको कर फिर्ता
१३.४ विदेशी पर्यटकले तिरेको कर फिर्ता
१३.५ पुनः निर्यात भएका बस्तुमा तिरेको कर फिर्ता
१३.६ विभिन्न वस्तुको खरीदमा तिरेको वा बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.१ सलाई (काठको कांटी मात्र) धुप र टायर ट्युब उद्योगहरुले बिक्री गर्दा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.२ मैदा उद्योगले मैदा बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.३ तोरीकोतेल र वनस्पति घिउ तथा अन्य प्रशोधित खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.४ दुग्ध पदार्थको कारोवार गर्ने स्वदेशी डेरी उद्योगलाई कर फिर्ता
१३.६.५ स्वदेशमा चिया उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुले बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.६ तांमा पित्तलको पत्रुबाट सिट, सर्कल र भांडावर्तन उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने स्वदेशी उद्योगले बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.७ स्वदेशी कपडा उद्योगहरुले बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.६.८ मोवाइल फाने उत्पादन वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता
१३.६.९ चिनी उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले चिनी बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता
१३.७. कर फिर्ता नहुने
१४.१ स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयागे गर्नुपर्ने
१४.२ अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
१४.३ पूर्वादेश
१४.३.१ पूर्वादेश प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको दायित्व
१४.३.२ पूर्वादेश सम्बन्धमा विभागको दायित्व
१४.३.३ पूर्वादेशको कानूनी हैसियत
१४.४ सार्वजनिक परिपत्र
१४.५ अधिकार प्रत्यायोजन
१४.६ सम्बन्धित अधिकृत जिम्मेवार हुने
१४.७ विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
१४.८ कर अधिकृतको परिचय पत्र
१४.९ गोपनीयता कायम राख्ने
१४क. विद्युतीय बीजक
१४.१० विभागीय कारवाही गरिने
१४.११ असल नियतले गरेको काम कारवाही प्रति जवाफदेही नहुने
१४.१२ पुरस्कारको व्यवस्थाः
१४.१३ नियम बनाउने अधिकार
१४.१४ निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने
१४.१५ निशुल्क सहयोग र सूचना
१४.१६ कर सहयोगी राख्न सक्ने
१४.१७ बहस पैरवी सम्बन्धी व्यवस्था
१४.१८ अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर
१४.१९ खारेजी र बचाउ

Social Links