Search

CONTENTS

दफा १
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
दफा २(क)
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेव
दफा २(ख)
वस्तु
दफा २(ग)
सेवा
दफा २(घ)
प्रतिष्ठान
दफा २(ङ)
इजाजतपत्र
दफा २(च)
अन्तःशुल्क अधिकृत
दफा २(छ)
उत्पादन
दफा २(ज)
उत्पादक
दफा २(ज१)
सूर्तिजन्य वस्तु
दफा २(झ)
व्यक्ति
दफा २(ञ)
कारखाना मूल्य”
दफा २(ट)
मूल्य
दफा २(ठ)
पैठारी
दफा २(ड)
बीजक
दफा २(ढ)
विभाग
दफा २(ण)
महानिर्देशक
दफा २(ण१)
मदिरा
दफा २(ण२)
तयारी मदिरा
दफा २(ण३)
एल.पी
दफा २(ण४)
एल.पी.लिटर
दफा २(ण५)
यू.पी.
दफा २(ण६)
ओ.पी
दफा २(ण७)
भौतिक नियन्त्रण प्रणाली
दफा २(ण९)
अन्तःशुल्क निर्धारण
दफा २(ण१०)
बिगो
दफा २(ण११)
विद्युतीय माध्यम
दफा २(त)
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम
दफा २(ण८)
स्वयम् निष्कासन प्रणाली
दफा ३
अन्तःशुल्क लाग्ने
दफा ३क
अन्तःशुल्क निर्धारण र असुली
दफा ३ख
अन्तःशुल्क नलाग्ने
दफा ३ग
......(हटेको)
दफा ४
अन्तःशुल्क असुली
दफा ४क
अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व
दफा ४ख
अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद
दफा ४ग
अन्तःशुल्क छुट हुने
दफा ४घ
बिक्री वितरणमा नियन्त्रण
दफा ४ङ
उपहार तथा नगद छूट सम्वन्धी व्
दफा ५
अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न
दफा ६
अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्ष
दफा ७
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेव
दफा ८
......(हटेको )
दफा ९
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ९क
इजाजतपत्र स्थगन गर्न सक्ने
दफा १०
इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने
दफा १०क
अन्तःशुल्क विवरण दिनुपर्ने
दफा १०ख
लेखा राख्नु पर्ने
दफा १०ग
कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प
दफा १०घ
अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क
दफा १०ङ
विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
दफा १०च
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा से
दफा १०छ
अल्कोहलको मात्रा जाँच गर्ने
दफा १०ज
वक्यौता अन्तःशुल्कको असुली
दफा १०झ
विलम्ब शुल्क
दफा १०ञ
अन्तःशुल्क छल्ने योजना विरुद्ध
दफा १०ट
अन्तःशुल्क टिकट परीक्षण गर्ने
दफा ११
यथेष्ट आधार देखिएमा तलाशी लिने
दफा १२
खानतलाशी, कब्जा वा गिरफ्तार गर
दफा १३
कसूरको सूचना दिनुपर्ने
दफा १४
पुरस्कार
दफा १५
सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिला
दफा १६
दण्ड
दफा १७
सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम बिक्
दफा १७क
किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था
दफा १८
अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
दफा १९
प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरा
दफा २०
अधिकार प्रत्यायोजन नहुने
दफा २१
जफत गर्ने कारवाही स्थगित रहने
दफा २२
बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असू
दफा २२क
अन्तःशुल्क सरह मानिने
दफा २३
विभाग जिम्मेवार हुने
दफा २३क
पुर्वादेश
दफा २४
अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था य
दफा २५
नियम बनाउने अधिकार
दफा २५क
निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्न
दफा २६
खारेजी र बचाउ

Social Links