Search

CONTENTS

दफा १४क
विद्युतीय बीजक
२५ग१
ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भु
२५ग२
औषधि उध्योगले खरिदमा तिरेको कर
दफा २(ट२)
दफा २(ड१)
दफा १० ख१
दफा १
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
दफा २
परिभाषा
दफा २(क)
कर
दफा २(ख)
कारोबार
दफा २(ग)
कर लाग्ने कारोबार
दफा २(घ)
कर लाग्ने मूल्य
दफा २(ङ)
वस्तु
दफा २(च)
सेवा
दफा २(छ)
आपूर्ति
दफा २(ज)
प्रतिफल
दफा २(ज१)
दफा २(झ)
आयात
दफा २(ञ)
निर्यात
दफा २(ट)
बजार मूल्य
दफा २(ट१)
विद्युतीय माध्यम
दफा २(ठ)
व्यक्ति
दफा २(ड)
दर्ता भएको व्यक्ति
दफा २(ढ)
दर्ता नम्बर
दफा २(ण)
आपूर्तिकर्ता
दफा २(त)
प्रापक
दफा २(थ)
करदाता
दफा २(द)
विभाग
दफा २(ध)
महानिर्देशक
दफा २(न)
कर अधिकृत
दफा २(प)
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम
दफा ३
कर अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक
दफा ४
कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र
दफा ५
मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने
दफा ५क
कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्
दफा ५ख
दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्ने
दफा ६
आपूर्तिको स्थान र समय
दफा ७
करको दर
दफा ८
करको निर्धारण र असुल उपर
दफा ८क
बैंक प्रत्याभूतिको व्यवस्था
दफा ९
सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीला
दफा १०
दर्ता
दफा १०क
अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष
दफा १०ख
संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्
दफा ११
दर्ता खारेजी
दफा १२
कर लाग्ने मूल्य
दफा १२क
काठको कारोबारमा कर लाग्ने मूल
दफा १३
बजार मूल्य
दफा १४
बिजक दिनु पर्ने
दफा १५
दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउ
दफा १६
कारोवारको लेखा राख्नु पर्ने
दफा १६क
कम्प्युटर प्रशोधित अभिलेख प्र
दफा १६ख
नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको क
दफा १७
कर कट्टी
दफा १८
कर विवरण पेश गर्नु पर्ने
दफा १९
करको भुक्तानी
दफा २०
कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न
दफा २१
करको असुली
दफा २२
विशेष अवस्थामा कर निर्धारण
दफा २२क
कर छल्ने योजना विरुद्धको व्यव
दफा २३
जाँच तथा परीक्षण सम्बन्धी अधिक
दफा २३क
स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले स
दफा २३ख
कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बम
दफा २३ग
न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरीद गर
दफा २३घ
थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा
दफा २४
कट्टी गर्न पाउने रकम बढी भएमा
दफा २५
कर फिर्ता हुन सक्ने
दफा २५क
विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको
दफा २५ख
पुनः निर्यातमा भन्सार बिन्दुुब
दफा २५ग
पुनः निर्यातमा कर फिर्ता हुने
दफा २५घ
कर फिर्ता नहुने
दफा २६
ब्याज
दफा २७
कर सरह मानिने
दफा २८
आयात सम्बन्धी व्यवस्था
दफा २९
दण्ड सजाय
दफा २९क
विभागले जरिवानाको रकम दाखिला ग
दफा २९ख
सम्बन्धित अधिकृत जिम्मेवार हुन
दफा ३०
कारोवारको निलम्बन
दफा ३०क
पुनः कर निर्धारणको लागि आदेश द
दफा ३१
अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
दफा ३१क
प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि नि
दफा ३२
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन
दफा ३२क
पूर्वादेश
दफा ३२ख
सार्वजनिक परिपत्र
दफा ३३
धरौटी राख्नु पर्ने
दफा ३४
अधिकार प्रत्यायोजन
दफा ३४क
विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
दफा ३५
कर अधिकृतको परिचयपत्र
दफा ३६
सूचनाको तामेली
दफा ३७
गोपनियता
दफा ३८
कर अधिकृतलाई सजाय हुने
दफा ३९
असल नियतले गरेको काम कारवाही प
दफा ४०
पुरस्कार तथा सुराकी खर्च
दफा ४१
नियम बनाउने अधिकार
दफा ४२
अनुसूचीमा थपघट तथा हेरेफेर
दफा ४३
अरुमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुन
दफा ४४
खारेजी र बचाउ
अनुसुची–१
अनुसूची - १ "समुह १ "
-आधारभूत कृषि उत्पादनहरु
अनुसूची - १ "समुह २ "
आधारभूत आवश्कताका वस्तुहरु
अनुसूची - १ "समुह ३ "
जीवजन्तु तथा सो को उपज
अनुसूची - १ "समुह ४"
कृषि सामाग्रीहरु
अनुसूची - १ "समुह ५ "
औषधी उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य
अनुसूची - १ "समुह ६ "
शिक्षा
अनुसूची - १ "समुह ७ "
किताब अखवार र मुद्रित सामाग्री
अनुसूची - १ "समुह ८ "
कलात्मक र कालीगढी सेवा
अनुसूची - १ "समुह ९"
यात्रुबाहक यातायात तथा ढुवानी
अनुसूची - १ "समुह १०"
व्यवसायिक वा पेशागत सेवा
अनुसूची - १ "समुह ११ "
अन्य वस्तु तथा सेवा
अनुसूची - १ "समुह १२"
भवन र जग्गा
अनुसूची - १ "समुह १३"
बाजी, क्यासिनो र चिट्ठा
अनुसूची - १ "द्रष्टव्य"
द्रष्टव्यः
अनुसुची–२

Social Links