Directive

Directive Para

१.१ परिचय
१.२ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
२. परिभाषा
२.१ अन्तःशुल्क अधिकृत
३.१ अन्तःशुल्क लाग्ने
३.२ अन्तःशुल्क नलाग्ने
३.३ अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था
४ अन्तःशुल्क इजाजत
४.१ इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था
४.२ उत्पादन इजाजतपत्र जारी गर्दा यकिन गर्नु पर्ने बिषय र क्षेत्रहरु
४.३ नयाँ उत्पादन तथा ब्राण्डको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था
४.४ इजाजतपत्र माग गर्ने तथा प्रदान गर्ने तरिका
४.५ इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था (नियम ५)
४.६ इजाजत दस्तुरमा छुट तथा सहुलियत
४.७ इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने अवस्था
४.८ इजाजतपत्र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था
४.९ इजाजतपत्रवालाको काम कर्तव्य
४.१० इजाजतपत्र लिनु नपर्ने
४.११ अन्तःशुल्क नियमावलीको अनुसूची ३ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु
४.१२ मदिराको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था
४.१३ ब्राण्डको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था
५ भौतिक नियन्त्रण प्रणाली
५.१.१० मदिराको कच्चा पदार्थ, उत्पादन तथा बिक्रीको अभिलेख राख्नुपर्ने
५.१.१.१ मोलासेस, स्प्रिट आदि कच्चा पदार्थ
५.१.११ अबैध मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था
५.१.१.२ मोलासेस संरक्षणको विशेष व्यवस्था
५.१.२ वासको चुलाइ सम्बन्धी कार्य
५.१.२.२ मदिराको हिसाव राख्नुपर्ने
५.१.३ स्प्रिट सम्वन्धी व्यवस्था
५.१.४ मदिराको उत्पादन तथा प्याकिङ्ग सम्बन्धि व्यवस्था
५.१.४.२ बोतलबन्दी तथा प्याकिङ्ग व्यवस्था
५.१.५ मदिराको शक्तिको गणना बिधि
५.१.५ मदिराको शक्तिको गणना बिधि
५.१.६ मदिराको निष्काशन प्रकृया
५.१.७ मदिरा बिक्री वितरण
५.१.८ मदिरा बिक्री, वितरण र नियमन गर्ने व्यवस्था
५.१.९ मदिरा भण्डारण तथा अभिलेख गर्ने व्यवस्था
५.२ बियर सम्बन्धी व्यवस्था
५.२.१ फ्लोमिटर (Flow meter) सम्बन्धी व्यवस्था
५.२.२ बियरको बोतल वा क्यान वन्दी प्रकृया
५.२.३ बियरको प्याकिङ्ग व्यवस्था
५.२.४ उत्पादनको लेवलमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरु
५.२.५ निष्काशन र बिक्री वितरण प्रकृया
५.२.६ बियरको अभिलेख
५.२.७ बियर मौज्दात कमीको मिनाहा ( नियमावलीको नियम २३क को उप नियम १))
५.३ चुरोट र बिडी तथा सूर्तीजन्य वस्तु सम्बन्धी व्यवस्था (५.३.१ चुरोट)
५.३.२ बिडी
५.३.३ सूर्तीजन्य अन्य वस्तु
५.३.४ निष्काशन प्रकृया
५.३.५ बिक्री वितरण
६.१ अन्तःशुल्क टिकट र यसको प्रयोग (नियमावलीको नियम ३०)
६.२ टिकट आम्दानी खर्च व्यबस्थित गर्नेः
६.३ टिकट ताल्चा (Ticket Lock)
६.३.१ टिकट ताल्चा प्रयोग गर्ने तरिकाः
६.४ टिकट जर्ति मिनाहा सम्वन्धी व्यवस्था
६.५ अन्तःशुल्क टिकटको आपूर्ति
६.६ अन्तःशु्ल्क टिकटको प्राप्ती र प्रतिस्थापन व्यवस्था
६.७ अन्तःशुल्क टिकटको अभिलेख
६.८ सूर्तीजन्य पदार्थ (चुरोट/बिडी वाहेक) मा अन्तःशुल्क टिकट लगाउने व्यवस्थाः
६.९ अन्तःशुल्क टिकट लागु हुने मिति र मौज्दातमा रहेका मालवस्तुको बिक्री तथा टिकटसम्बन्धी व्यवस्था
६.१० अनुगमन
६.११ अन्तःशुल्क टिकट परीक्षण गर्ने
७.१ अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रतिलब्धी (ऐनको दफा १०च) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रतिलब्धी दर सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको छ :
७.२ प्रतिलब्धी दर (नियमावलीको नियम ३४)
७.३ मदिराको मौज्दात कमी (नियमावलीको नियम २३)
७.४ बियर मौज्दात कमीको मिनाहाः (नियमावलीको नियम २३.क)
७.५ हानी नोक्सानी सम्बन्धमा ( ऐनको दफा ३क (५))
७.६ दुर्घटनाको सूचना दिनु पर्ने (नियमावलीको नियम २७ )
७.६.१. हानी नोक्सानी भएको अन्तःशुल्क कट्टा गर्ने प्रकृया ( ऐनको दफा ३क(४) संगसम्बन्धित)
८. स्वयम् निष्काशन प्रणाली
८.१ प्रतिष्ठानले राख्नुपर्ने खाताहरु
८.२ विवरण दाखिला सम्बन्धि व्यवस्था
८.३ बिक्री सम्वन्धी व्यवस्था
८.४ अन्तःशुल्क असुली र दाखिला सम्बन्धी व्यवस्थाः
८.५ अन्तःशुल्क कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
९. पैठारी, निर्यात, कर मुक्त पसल (वण्डेड वेयर हाउस)र नगद धरौटी वा बैक ग्यारेन्टी फुकुवा (९.१ मदिरा, बियर र चुरोट पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था)
९.२ कर मुक्त पसल (वण्डेड वेयर हाउस) ड्युटी फ्रि शप सम्बन्धी व्यवस्था
९.३ बैक प्रत्याभूति(ग्यारेन्टी) तथा नगद धरौटी फुकुवा
९.४ निर्यात व्यवस्था
१० अन्तःशुल्कको अभिलेख तथा प्रतिवेदन
१०.१ लेखा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने ( ऐनको दफा १०ख)
१०.२ कारोवारको अभिलेख राख्ने व्यवस्था (नियमावलीको नियम १२(१) (ग) तथा नियम १३क(१) )
१०.३ निरीक्षण पुस्तिका राख्नु पर्ने (नियमावलीको नियम २१)
१०.४ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले राख्नु पर्ने थप खाताहरु :
१०.५ विद्युतीय माध्यममा अभिलेख राख्न सकिने
१०.६ कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुने (ऐनको दफा १०ग)
१०.७ अन्तःशुल्क अधिकृतले अभिलेख जांच गर्न सक्ने (नियमावलीको नियम १३ क को(४) र (५) )
१०.८ संचय तथा ओसार पसारको अभिलेख राख्नुपर्ने
११ अन्तःशुल्क निर्धारण, असुली तथा दाखिला
११.१ अन्तःशुल्क निर्धारण (ऐनको दफा ३क.)
११.२ अन्तःशुल्क दर
११.३ अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण (ऐनको दफा ७)
११.४ अन्तःशुल्क असूली गर्ने समय र स्थान(ऐनको दफा ४)
११.५ इजाजतपत्र नलिई उठाएको अन्तःशुल्क निर्धारण र असुली (नियमावलीको नियम ६ग)
११.६ इजाजतपत्र रद्द भएमा मौज्दात रहेको वस्तु बिक्री गर्ने (नियमालीको नियम ८)
११.७ अन्तःशुल्क लगाउने प्रकृया (नियमावलीको नियम ६)
११.८ अन्तःशुल्क कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
११.९ अन्तःशुल्क वुझाउने दायित्व (ऐनको दफा ४क)
११.१० अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद (ऐनको दफा ४ख)
११.११ किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था (ऐनको दफा १७ (क))
११.१२ अन्तःशुल्क सरह मानिने (ऐनको दफा २२(क))
११.१३ विलम्ब शुल्क
१२ अन्तःशुल्क विवरण
१२.१ ऐनको दफा १०क को व्यवस्था
१२.२ नियमावलीको नियम १३ग को व्यवस्था
१२.३ विशेष अवस्थामा हकवाला वा कानुनी प्रतिनिधिले विवरण पेश गर्न सक्ने (नियमावलीकोनियम १३घ)
१३.१ अन्तःशुल्क लेखापरीक्षण
१३.२ अन्तःशुल्क निर्धारण (ऐनको दफा १०घ)
१४.१ बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने (दफ २२)
१४.२ बक्यौता अन्तःशुल्कको असुली (ऐनको दफा १०ज)
१४.३ नियमावलीको नियम ७ मा बाँकी रहेको अन्तःशुल्क रकम असूल उपर गर्ने सम्बन्धमानिम्न व्यवस्था गरेको छ :
१४.४ नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने (मदिरा ऐन, २०३१दफा १०)
१५.१ खानतलाशी, कब्जा वा गिरफ्तार
१५.२ सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम बिक्री
१५.३ वस्तु वा सम्पत्ति जफत
१६.१ सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय (ऐनको दफा १५)
१६.२ दण्ड (ऐनको दफा १६)
१७ पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था
१७.१ सुराकी प्रोत्साहन खर्चको व्यवस्था (ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) र (५))
१७.२ सुराकी, वस्तु र मानिस पेश गर्नेलाई पुरस्कार (ऐनको दफा १४)
१७.३ मदिरा ऐन, २०३१ को दफा १५क मा पुरस्कार सम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरिएको छ :
१७.४ सुराकी प्रोत्साहन खर्च सम्बन्धमा गरिएको थप व्यवस्था
१७.५ सुराकी पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
१८.१ प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनराबेदन सम्बन्धी व्यवस्था (ऐनको दफा १९ )
१९ अन्तःशुल्क प्रशासन
१९.१ अर्थ मन्त्रालय
१९.२ आन्तरिक राजस्व विभाग
१९.३ अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने (ऐनको दफा ५)
१९.४ अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकारक्षेत्रः (ऐनको दफा ६
१९.५ आन्तरिक राजस्व विभाग, अन्तर्गतका स्थापना भएका विभिन्न ४९ वटा कार्यालयहरु
१९.६ अन्तःशुल्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार (नियमावलीको नियम १२)
१९.७ उत्पादन तर्फ खटिने अन्तःशुल्क कर्मचारी (निरीक्षक) ले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुः
१९.८ निष्काशन तर्फ खटिने अन्तःशल्क निरीक्षकले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु
१९.९ कार्यालयमा रहने अन्तःशुल्क सहायकले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु
१९.१० अन्य सम्बद्ध निकायको काम कर्तव्य
१९.११ सहयोग गर्नु पर्ने (मदिरा ऐन २०३१ को दफा १३ (क))
१९.१२ मुद्दा हेर्ने अधिकारी (मदिरा ऐन २०३१ को दफा १४)
१९.१३ मदिरा बिक्री वितरण गर्ने समय (मदिरा नियमहरु २०३३ को को नियम १०)
१९.१४ मदिरा बिक्री गर्न नहुने (मदिरा नियमहरु २०३३ को को नियम ११)
१९.१५ कसूरको सूचना दिनुपर्ने ( ऐनको दफा १३)
१९.१६ अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने (ऐनको दफा २०)
१९.१७ बिक्री वितरणमा नियन्त्रण (ऐनको दफा ४घ )
१९.१८ मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण (मदिरा ऐन २०३१ को दफा ४)
१९.१९ मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्देज (मदिरा ऐन २०३१ को दफा ४(क) )
१९.२० खाता प्रमाणित सम्बन्धी व्यवस्था ( नियम १३ख)
१९.२१ इजाजत वेगर डिष्टिलरी वा ब्रुअरीभित्र प्रवेश गर्न नपाउने (नियम २०)
१९.२२ मौज्दात जाँच्न सक्ने (नियम २६)
१९.२३ अन्तःशुल्क प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था भएको छ ।
२० अन्तःशुल्क फिर्ता
२०.१ फिर्ता दावी गर्नुपर्ने
२०.२.उत्पादनमा प्रयोग भएका वस्तुको खरिद तथा खपत सम्वन्धी विवरण
२०.३ उत्पादन लागत तथा मूल्य अभिबृद्धि सम्बन्धी विवरण
२०.४. तयारी वस्तु बिक्रीको विवरण
२०.५ निकासी सम्वन्धी विवरण
२०.६ मौज्दातमा रहेको सामानको विवरण
२०.७ अन्तःशुल्क फिर्ता प्रकृया
२०.८ सम्वत् २०७२ साल असार २८ गतेसम्म निकासी गरी कट्टा गर्दा मिलान हुन नसकेको
२१.१ प्रतिष्ठान बन्द गर्दा सूचना दिनु पर्ने (नियमावलीको नियम २८(१))
२१.२ मूल्य अनिवार्य खुलाउनुपर्ने (नियमावलीको नियम २९)
२१.३ सेवा बिक्री गर्दा बिजक जारी गर्नुपर्नेः
२१.४ उपहार तथा नगद छूट दिन नपाइने (ऐनको दफा ४ङ.)
२१.५ अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था ऐन बमोजिम हुने ( ऐनको दफा २४)
२१.६ तयारी वस्तु राख्ने ठाउं (नियम ३३)
२१.७ अन्य निकायसंगको अन्तर सम्बन्ध

Social Links