Search

CONTENTS

दफा ११० ख
संयुक्त उपक्रमको कर भुक्तानीको
११०ग
वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने
७८क
स्थायी लेखा नम्बर स्थगन
दफा १२ग परिच्छेद ४ छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु
दफा १२ग
दफा १२ग
दफा १२ग
स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी वापतको रकम
10.7
दफा १
संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रार
दफा २(क)
अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति
दफा २(ख)
अधिकृत
दफा २(ग)
अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक
दफा २(घ)
अवकाश कोष
दफा २(ङ)
अवकाश भुक्तानी
दफा २(च)
अवकाश योगदान रकम
दफा २(छ)
असक्षम व्यक्ति
दफा २(ज)
आय
दफा २(ज१)
आकस्मिक लाभ
दफा २(झ)
आय वर्ष
दफा २(ञ)
उपहार
दफा २(ट)
ऋृण दायित्व
दफा २(ठ)
ऋण दाबी
दफा २(ड)
कम्पनी
दफा २(ढ)
कर
दफा २(ण)
कर कट्टी हुने व्यक्ति
दफा २(त)
कर निर्धारण
दफा २(त१)
कारोबार
दफा २(थ)
गैर बासिन्दा व्यक्ति
दफा २(द)
गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति
दफा २(ध)
छुट पाउने संस्था
दफा २(न)
ट्रष्ट
दफा २(प)
ट्रष्टी
दफा २(फ)
दीर्घकालीन करार
दफा २(ब)
नातेदार
दफा २(भ)
निकाय (इन्टिटी)
दफा २(म)
निकायमा रहेको हित
दफा २(य)
निसर्ग (डिस्पोजल)
दफा २(र)
निहित स्वामित्व
दफा २(ल)
पट्टा
दफा २(व)
प्राकृतिक व्यक्ति
दफा २(श)
प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तान
दफा २(ष)
बजार मूल्य
दफा २(स)
भाडा
दफा २(ह)
भुक्तानी
दफा २(क्ष)
मुनाफाको वितरण
दफा २(त्र)
यूनिट ट्रष्ट
दफा २(ज्ञ)
रोजगारी
दफा २(कक)
रोयल्टी
दफा २(कख)
लगानी
दफा २(कग)
लगानी बिमा
दफा २(कघ)
लाभांश
दफा २(कङ)
वासिन्दा व्यक्ति
दफा २(कच)
व्यक्ति
दफा २(कछ)
व्यवस्थापक
दफा २(कज)
व्यवसाय
दफा २(कझ)
व्याज
दफा २(कञ)
व्यापारिक मौज्दात
दफा २( कट)
व्यवसायिक सम्पत्ति
दफा २(कठ)
वितरण
दफा २(कठ१)
विद्युतिय माध्यम
दफा २(कढ)
विदेशी आयकर
दफा २(कड)
विदेश पठाएको आय
दफा २(कण)
विदेशी स्थायी संस्थापन
दफा २(कत)
विभाग
दफा २(कथ)
वैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्त
दफा २(कद)
स्थायी संस्थापन
दफा २(कध)
सम्पत्ति
दफा २(कन)
सम्बद्ध व्यक्ति
दफा २(कन१)
समायोजित करयोग्य आय
दफा २(कप)
साझेदारी
दफा २(कफ)
सामान्य बिमा
दफा २(कब)
सामान्य व्याज दर
दफा २(कभ)
स्वीकृत अवकाश कोष
दफा २(कम)
सेवा शुल्क
दफा २(कय)
शेयरवाला
दफा २(कर)
ह्रासयोग्य सम्पत्ति
दफा २(कल)
हिताधिकारी
दफा २(कव)
तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम
दफा ३
कर लगाउने
दफा ४
करको गणना र करको दर
दफा ५
करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको
दफा ६
निर्धारणयोग्य आय
दफा ७
. व्यवसायबाट भएको आयको गणना
दफा ८
रोजगारीबाट भएको आयको गणना
दफा ९
लगानीबाट भएको आयको गणना
दफा १०
छूट हुने रकमहरू
दफा ११
व्यावसायिक छूट तथा सुविधाहरू
दफा ११ क
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा
दफा ११ ख
राष्ट्रिय महत्व का पूर्वाधार व
दफा १२
कर छूट पाएका संस्थाहरूलाई दिइए
दफा १२ क
सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विका
दफा १२ ख
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्ध
दफा १३
सामान्य कट्टी
दफा १४
व्याज कट्टी
दफा १५
व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च
दफा १६
मर्मत तथा सुधार खर्च
दफा १७
प्रदूषण नियन्त्रण खर्च
दफा १८
अनुसन्धान र विकास खर्च
दफा १९
ह्रासकट्टी खर्च
दफा २०
व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानी
दफा २१
कट्टी गर्न नपाउने खर्च
दफा २२
कर लेखांकन गर्ने तरिका
दफा २३
नगद आधारको लेखांकन
दफा २४
एक्रुयल आधारको लेखांकन
दफा २५
डुवेको ऋण लगायतका रकमहरूको रिभ
दफा २६
दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावे
दफा २७
रकमहरूको परिमाणीकरण
दफा २८
रूपैयाँमा परिवर्तन
दफा २९
अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरू
दफा ३०
संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगान
दफा ३१
क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको
दफा ३२
वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बि
दफा ३३
सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस
दफा ३४
आयको खण्डीकरण
दफा ३५
कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नि
दफा ३६
सम्पत्ति तथा दायित्वबाट प्राप्
दफा ३७
सम्पत्ति तथा दायित्वबाट भएको ल
दफा ३८
सम्पत्ति र दायित्वहरू बापतको ख
दफा ३९
सम्पत्ति तथा दायित्व बापतका आम
दफा ४०
सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग
दफा ४१
सम्पत्ति वा दायित्वको थमौती (र
दफा ४२
किस्ताबन्दी बिक्री वा वित्तीय
दफा ४३
पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व
दफा ४४
मृत्यु पश्चात सम्पत्तिको हस्ता
दफा ४५
सम्बध्द व्यक्तिहरूबीचको हस्तान
दफा ४६
सम्पत्ति वा दायित्वको प्रतिस्थ
दफा ४७
सम्पत्ति र दायित्व गाभिई हुने
दफा ४७ क
व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नि
दफा ४८
विभाजनबाट हुने सम्पत्ति र दायि
दफा ४९
खर्च तथा आम्दानीहरूको वाँडफाँड
दफा ५०
दम्पत्ति
दफा ५१
औषधि उपचार बापत कर मिलान
दफा ५२
निकायहरूका सम्बन्धमा लागू हुन
दफा ५३
निकायबाट हुने वितरण
दफा ५४
लाभांशको कर
दफा ५५
निकायको बिघटन
दफा ५६
निकाय र हिताधिकारीबीचको कारोबा
दफा ५७
नियन्त्रणमा परिवर्तन
दफा ५८
लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था
दफा ५९
बैंकिङ्ग व्यवसाय
दफा ६०
सामान्य बिमा व्यवसाय
दफा ६१
लगानी बिमा व्यवसाय
दफा ६२
बिमाबाट प्राप्त रकम
दफा ६३
अवकाश कोषको स्वीकृति
दफा ६४
अवकाश कोष मा कर
दफा ६५
अवकाश भुक्तानीहरू
दफा ६६
......(हटेको)
दफा ६७
आयको स्रोत, नोक्सानी, लाभ र भु
दफा ६८
विदेशी स्थायी संस्थापनहरू
दफा ६९
नियन्त्रित विदेशी निकायहरू
दफा ७०
नेपालमा जल यात्रा, हवाई याताया
दफा ७१
वैदेशिक कर मिलान
दफा ७२
विभाग
दफा ७३
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू
दफा ७४
करदाताको अधिकार
दफा ७५
सार्वजनिक परिपत्र
दफा ७६
पूर्वादेश
दफा ७७
कागजातको ढाँचा
दफा ७८
स्थायी लेखा नम्बर
दफा ७९
कागजातको तामेली
दफा ८०
त्रुटीपूर्ण कागजात
दफा ८१
कागजातको अभिलेख राख्ने
दफा ८२
विभागले जानकारी प्राप्त गर्न स
दफा ८३
सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न
दफा ८४
सरकारी गोप्यता
दफा ८५
करको भुक्तानीको समय, स्थान र त
दफा ८६
बुझाउनु पर्ने करको प्रमाण
दफा ८७
रोजगारदाताबाट कर कट्टी
दफा ८८
लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भ
दफा ८८ क
आकस्मिक लाभमा करकट्टी
दफा ८९
ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्द
दफा ९०
कट्टी गरिएको करको विवरण र भुक्
दफा ९१
कर कट्टी प्रमाणपत्र
दफा ९२
अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक
दफा ९३
अन्तिम रूपमा कट्टी नहुने करको
दफा ९४
किस्ताबन्दीमा कर दाखिला
दफा ९५
दाखिल गर्नु पर्ने अनुमानित करक
दफा ९५ क
अग्रीम कर असुल गर्ने
दफा ९६
आय विवरण
दफा ९७
आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने
दफा ९८
आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप
दफा ९९
कर निर्धारण
दफा १००
संशय कर निर्धारण
दफा १०१
संशोधित कर निर्धारण
दफा १०२
कर निर्धारणको सूचना
दफा १०३
कट्टी गरी बुझाउनु पर्ने कर बाप
दफा १०४
सम्पति माथिको दाबी
दफा १०५
दाबी गरेको सम्पत्तिको लिलाम वि
दफा १०६
नेपाल अधिराज्य बाहिर जान रोक ल
दफा १०७
निकायका अधिकृत कर्मचारीलाई जिम
दफा १०८
प्रापकबाट करको असुली
दफा १०९
रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिबाट क
दफा ११०
गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टब
दफा ११० क
किस्तावन्दीमा वक्यौता कर असूली
दफा १११
कर नतिरेमा मुद्दा चलाउने
दफा ११२
मिन्हा
दफा ११३
कर फिर्ता र हिसाब मिलान
दफा ११४
प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्ने
दफा ११५
प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि नि
दफा ११६
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन
दफा ११७
कागजात नराखेमा वा विवरण वा आय
दफा ११८
किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अ
दफा ११९
कर नबुझाएमा व्याज लाग्ने
दफा ११९ क
शुल्क लाग्ने
दफा १२०
झुठृा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिल
दफा १२१
मतियारलाई शुल्क लाग्ने
दफा १२२
शुल्क तथा व्याजको निर्धारण
दफा १२३
कर दाखिला नगर्नेलाई हुने सजाय
दफा १२४
झुठृा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेल
दफा १२५
कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने
दफा १२६
अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प
दफा १२७
मतियारलाई हुने सजाय
दफा १२८
ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजाय
दफा १२९
विभागले जरिवानाको रकम दाखिला ग
दफा १३०
नेपाल सरकार वादी हुने
दफा १३१
मुद्दाको तहकिकात र दायरी
दफा १३२
विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
दफा १३३
विभागीय कारवाही गरिने
दफा १३४
अधिकृतको परिचय पत्र
दफा १३५
अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
दफा १३६
असल नियतले गरेको काम कारवाही प
दफा १३६ क
पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस
दफा १३७
नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन
दफा १३८
नियम बनाउने अधिकार
दफा १३९
निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्न
दफा १४०
अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर
दफा १४१
प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने
दफा १४२
करसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमो
दफा १४३
खारेजी, संशोधन र वचाउ
१. प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा
२. निकायको सम्बन्धमा
१. ह्रास योग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण
२. ह्रास खर्च
३. ह्रासको दर
४. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निसर्ग

Social Links