Rule

Rules

नियम १ - संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
नियम २ - परिभाषा
नियम ३ - कर छुट को लागि निवेदन दिनु पर्ने
नियम ४ - पूर्वादेशद्धारा कर छुट पाउने निकाय
नियम ५ - वित्तिय विवरण पेश गर्नु पर्ने
नियम ६ - सानातिना रकमको भुक्तानी
नियम ७ - ह्रास आधारमा समावेश नगरिने
नियम ८ - लेखांकनको तरिका
८.
नियम ९ - डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने मापदण्ड
९.
नियम १० - प्रतिफल विलम्बित हुने करार
नियम ११ - समावेश नभएको करार (एक्स्ल्कुडेड कन्ट्राक्ट)
नियम १२ - दीर्घकालिन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
नियम १३ - निजी प्रयोजनको सवारी साधन तथा भवन सम्बन्धी व्यवस्था
नियम १४ - चानचुन हिसाव गणना नगरिने
नियम १५ - अग्रिम रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने

Social Links