कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनुमति लिएका व्यक्तिहरुले पुन: अनुमति लिनु पर्ने सूचना

कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनुमति लिएका व्यक्तिहरुले पुन: अनुमति लिनु पर्ने  सम्बन्धि आन्तरिक राजस्व बिभागको सूचना !! 

Social Links