काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को लागि जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा निम्न अनुसार व्यवस्था गरी २०७५ साल श्रावण १ गते देखि कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा महानगरबासीहरुमा जानकारीको लागि अनुरोध छ । 

Social Links